Skip to main content

Regulamin Reklamacji:

  1. W przypadku wystąpienia wad w nabytym towarze Klientowi  przysługuje prawo do złożenia pisemnej reklamacji na adres sklepu. Wraz z  pisemną reklamacją Klient winien przesłać na adres sklepu zakupiony  towar wraz z dowodem jego nabycia.
  2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 14 dni  roboczych licząc od dnia otrzymania reklamacji, a o sposobie jej  rozpatrzenia klient zostanie powiadomiony listownie, za pomocą e-maila lub telefonicznie.
  3. W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji w wyżej wskazanym terminie reklamację uważa się za rozpatrzoną na korzyść klienta.